14/12/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 10 tháng 12 năm 2020 của công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961).

Mã chứng khoán giao dịch: DHD.

Tài khoản giao dịch tại công ty Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương.

Xem văn bản trong file đính kèm.