05/08/2022

HDPHARMA THÔNG BÁO TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 149.997.850.000 ĐỒNG

Ngày 05/08/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược VTYT Hải Dương thông báo quyết định: tăng vốn điều lệ lên 149.997.850.000 đồng. Căn cứ: Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020. Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên […]

Xem thêm
22/07/2022

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu năm 2022

Ngày 20/7/2022: Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, chi tiết như sau: HDPHARMA

Xem thêm
16/06/2022

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ SỐ NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

Ngày 13/6/2022: Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chứng khoán đối với Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương Thông báo như sau: HDPHARMA

Xem thêm
03/06/2022

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

Ngày 03/06/2022, Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương đã thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.999.972 cổ phần. Thông báo như sau:   Xem thêm: Tài liệu sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 […]

Xem thêm
03/06/2022

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2021

Ngày 03/06/2022, Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán công ty. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021. […]

Xem thêm