05/04/2019

Tài liệu hướng dẫn đề cử, ứng cử hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 5

1. Dự thảo quy chế bầu cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

Xem văn bản

2. Giấy đề cử thành viên hội đồng quản trị

Xem văn bản

3. Giấy ứng cử thành viên hội đồng quản trị

Xem văn bản

4. Giấy đề cử thành viên ban kiểm soát

Xem văn bản

5. Giấy ứng cử thành viên ban kiểm soát

Xem văn bản

6. Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên tham gia hội đồng quản trị

Xem văn bản

7. Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên tham gia ban kiểm soát

Xem văn bản

8. Mẫu sơ yếu lý lịch dùng cho các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

Xem văn bản

9. Mẫu sơ yếu lý lịch dùng cho các ứng viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

Xem văn bản