26/09/2019

Báo cáo chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

Thông tin về trái phiếu chuyển đổi đã phát hành thành tại Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961)

Tổng khối lượng trái phiếu chuyển đổi đã phát hành: 200.000 trái phiếu

Giá bán: 100.000 / trái phiếu

Xem nội dung thông báo