03/04/2020

Báo cáo giao dịch cổ phiếu

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 03 tháng 04 năm 2020 của công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961)

Mã chứng khoán giao dịch: DHD

Tại khoản giao dịch tại công ty Công ty cổ phần chứng khoán FPT

 

Xem nội dung báo cáo