17/10/2019

Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

Xem nội dung báo cáo.

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Xem nội dung công bố.