20/05/2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU SỐ 1156 NĂM 2024

Ngày 20/5/2024, Công ty Cổ phần Dược VTYT Hải Dương (mã DHD) báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 1156 năm 2024.

Xem chi tiết tài liệu TẠI ĐÂY!

HDPHARMA