14/04/2021

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 12 tháng  04 năm 2021 của công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961).

Mã chứng khoán giao dịch: DHD.

Tài khoản giao dịch tại công ty Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương.

Xem văn bản trong file đính kèm.