09/07/2019

Báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi và tin liên quan

Báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi; quyền mua cổ phiếu / chứng chỉ quỹ / trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.

Xem văn bản ở link bên dưới

Xem nội dung biên bản