22/06/2019

Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn phát hành trái phiếu chuyển đổi 2018

Bản báo cáo sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng đã được kiểm toán

Vui lòng click vào ô bên dưới để xem báo cáo

Xem báo cáo