14/08/2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương lập Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 cụ thể như sau:

Xem chi tiết tài liệu tại đây.

HDPHARMA