03/03/2020

Báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 (Đã được kiểm toán)

Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Xem nội dung báo cáo tài chính.