19/10/2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2023

Ngày 30 tháng 9 năm 2023, công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương lập Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2023 cụ thể như sau:

Xem chi tiết tài liệu tại đây.

HDPHARMA