01/02/2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 4 NĂM 2022

Ngày 31 tháng 12 năm 2022, công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương lập Bảng cân đối kế toán tổng hợp và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp quý 4 năm 2022 cụ thể như sau:

Xem chi tiết tài liệu tại đây.

HDPHARMA