09/03/2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NĂM 2023

Ngày 31 tháng 12 năm 2023, công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương lập Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 cụ thể như sau:

Xem chi tiết tài liệu tại đây.

HDPHARMA