25/04/2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1 NĂM 2023

Ngày 31 tháng 3 năm 2023, công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương lập Bảng cân đối kế toán tổng hợp và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp quý 1 năm 2023 cụ thể như sau:

Xem chi tiết tài liệu tại đây.

HDPHARMA