31/10/2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 3/2022

Ngày 30 tháng 9 năm 2022, công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương lập Bảng cân đối kế toán tổng hợp và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp quý 3 năm 2022 cụ thể như sau:

Chi tiết file tại đây.

HDPHARMA