20/12/2019

Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu

Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu bao gồm:

 

Xem nội dung báo cáo.