27/06/2019

Biên bản họp Hội đồng Quản trị

Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương về việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu

Vui lòng click vào ô bên dưới để xem thông báo

Xem nội dung biên bản