07/10/2019

Biên bản họp hội đồng quản trị

Hôm nay, vào lúc 14h ngày 07 tháng 10 năm 2019, tại số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương đã tiến hành họp với mục đích thông qua việc thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành theo nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ…

Xem nội dung biên bản họp