12/11/2019

Biên bản họp hội đồng quản trị

Ngày 11/11/2019 hội đồng quản trị công ty Cổ phần Dược Vật tư Yế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961) đã tiến hành họp, lấy ý kiến thông qua việc thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương – Chi nhánh Hải Dương I.

Vui lòng xem nội dung biên bản ở bên dưới

 

Xem nội dung biên bản