03/12/2019

Biên bản họp hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh

Vào hồi 14h ngày 02 tháng 12 năm 2019 hội đồng quản trị công ty Cổ phần Dược Vật tư Yế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961) đã tiến hành họp, lấy ý kiến thông qua việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh huyện Thanh Hà và huyện Nam Sách

Vui lòng xem nội dung biên bản ở bên dưới

Xem nội dung biên bản