31/03/2020

Biên bản, nghị quyết đại hội cổ đông, biên bản kiểm phiếu biểu quyết

Biên bản đại hội cổ đông thường niên 2020

 

Xem tài liệu

 

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2020

 

Xem tài liệu

 

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết

 

Xem tài liệu