03/04/2020

Biên bản nghị quyết về phát hành cổ phiếu

Biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 

Xem tài liệu

 

Giấy xác định nghành nghề kinh doanh tháng 3 năm 2020

 

Xem tài liệu