02/03/2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước và SGDCK Hà Nội.

Công ty Cổ phần: CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương

Mã chứng khoán: DHD

Thông tin công bố Định kỳ, ngày 02 tháng 3 năm 2021.

Xem văn bản trong file đính kèm.