25/02/2022

Công bố thông tin về Đại hội cổ đông thường niên 2022

Ngày 24/02/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương – đã họp và thông qua một số nội dung liên qua犀利士 n đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:

Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội: Ngày 25/03/2022.

Thời gian tổ chức họp dự kiến: 28/04/2022.

Địa điểm họp dự kiến: sẽ được thông báo trong thư mời họp.

Nội dung dự kiến:

– Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, và Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

– Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.

– Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

– Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

– Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.