03/04/2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ BẦU CỬ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Hải Dương, ngày 03 tháng 04 năm 2024, công ty CP Dược VTYT Hải Dương trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự. Cụ thể như tài liệu sau.

HDPHARMA