20/01/2024

Công văn giải trình số 304

Hải Dương, ngày 19 tháng 1 năm 2021

Căn cứ khoản 4 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính – Hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương xin giải trình liên quan đến Báo cái tài chính quý IV năm 2023. Cụ thể như tài liệu tại đây.

HDPHARMA