06/07/2021

Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương – sửa đổi lần thứ 21

Tháng 23/06/2021, hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – Since 1961) đã tiến hành họp và biểu quyết thông qua việc thay đổi vốn điều lệ công ty, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty theo mức vốn điều lệ mới, cùng một số nội dung khác.

Xem tài liệu