23/10/2019

Điều lệ công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương – sửa đổi lần thứ 17

Ngày 23 tháng 10 năm 2019, hội đồng quản trị công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961) đã tiến hành họp và biểu quyết thông qua việc thay đổi vốn điều lệ công ty, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty theo mức vốn điều lệ mới, cùng một số nội dung khác.

1. Biên bản nghị quyết thay đổi vốn điều lệ

 

Xem nội dung biên bản

 

2. Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương – sửa đổi lần thứ 17

 

Xem điều lệ mới.