04/04/2023

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN 2023

Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.

Xem chi tiết tại đây!

HDPHARMA