Nhân lực

Nhân sự quyết định mọi thứ

Một trong những chiến lược cơ bản của HDPHARMA là xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có kiến thức tốt, bài bản, có nhiệt huyết và thấm nhuần tư tưởng phấn đấu làm ra các sản phẩm tốt nhất vì sức khỏe cộng đồng.

Năm 2018, số lượng nhân sự của HDPHARMA là gần 1000 người, trong đó có gần 80 dược sỹ đại học, 200 dược sỹ cao đẳng, 150 cử nhân – kỹ sư, 1 tiến sỹ.

Với định hướng chiến lược như vậy, HDPHARMA luôn cố gắng tạo ra một môi trường làm việc tốt và chuyên nghiệp, áp dụng các chính sách lôi kéo thu hút nhân tài, liên tục tổ chức các khóa học nâng cao trình độ và kỹ năng cho cán bộ công nhân viên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp để các cán bộ công nhân viên gắn bó lâu dài với công ty, tự hào khi là thành viên của HDPHARMA

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HDPHARMA