19/02/2022

Quyết định về việc giải thể chi nhánh trực thuộc tại thành phố Chí Linh

Giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương tại Thành phố Chí Linh – là chi nhánh phụ thuộc.

Xem thêm