22/04/2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU NĂM 2024

Ngày 22/4/2024, Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương công bố nghị quyết 08/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024. Xem chi tiết tài liệu TẠI ĐÂY! HDPHARMA

Xem thêm