21/02/2020

Thông báo đính chính thông tin

Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương (mã chứng khoán DHD) thông báo đính chính nội dung chốt danh sách cổ đông, cụ thể như sau:

 

Xem nội dung thông báo.