28/06/2019

Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi

Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng

Xem văn bản ở link bên dưới

Xem nội dung biên bản