06/05/2020

Hướng dẫn nhận cổ tức bằng tiền

Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961) thông báo về thời gian trả tiền cổ tức vào ngày 25/05/2020

Quý cổ đông vui lòng xem hướng dẫn bên dưới để thực hiện nhận tiền cổ tức.

Trân trọng cảm ơn

 

犀利士
ogle.com/file/d/15kCQw_QZO9SATqrKbvyPP58rxFugh52j/view?usp=sharing” target=”_blank” rel=”noopener”>Xem nội dung hướng dẫn