05/04/2019

Thông báo mời đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

– Thông báo mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

– Nội dung và chương trình dự kiến đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

– Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp

Vui lòng click vào ô bên dưới để xem thông báo

Thông báo mời tham dự đại hội đồng cổ đông 2019