06/03/2024

Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Thông tin cụ thể như tài liệu tại đây.

HDPHARMA