10/03/2023

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2023 được tổ chức vào 8 giờ ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Xem thông tin chi tiết. Tại đây!