16/06/2022

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ SỐ NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

Ngày 13/6/2022: Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chứng khoán đối với Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Thông báo như sau:

HDPHARMA