09/09/2022

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch

Căn cứ văn bản số 2386/DHD-VP ngày 31/8/2022 của Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu DHD được thay đổi đăng ký giao dịch theo Quyết định số 595/QĐ-SGDHN ngày 29/8/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Hà Nội, Sở GDCK Hà Nội thông báo như sau:

HDPHARMA