23/06/2021

Thông báo Nghị quyết của Hội Đồng Quản trị

Thông báo số 48/NQ-HĐQT về Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị ngày 23 tháng 06 năm 2021 của công ty Cổ Phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – Since 1961).

Xem văn bản trong file đính kèm.