04/05/2023

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Ngày 04/05/2023, Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương đã thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.399.922 cổ phiếu.

Xem chi tiết tài liệu tại đây.

HDPHARMA