20/09/2019

Thông báo thay đổi điều khoản của Trái phiếu phát hành năm 2018

Chúng tôi thông báo đến các trái chủ trái phiếu về việc thay đổi điều khoản của Trái phiếu phát hành năm 2018:
– Thay đổi về thời gian hạn chế quyền chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2018
– Thông qua việc chuyển đổi trước hạn trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2018 thành cổ phiếu

Xem nội dung thông báo