01/06/2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ – 11/2021

Căn cứ theo quyết định 1568/QĐ-DHD ngày 02 tháng 11 năm 2021, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương.

HDPHARMA