22/07/2022

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu năm 2022

Ngày 20/7/2022: Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, chi tiết như sau:

HDPHARMA