20/09/2022

Thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2022, Bộ Tài Chính Ủy ban chứng khoán nhà nước gửi công văn số 6174/UBCK-PTTT về hồ sơ thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương cụ thể như sau:

HDPHARMA