13/04/2020

Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2019

Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 là ngày 22/04/2020

 

Xem nội dung thông báo