20/02/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương đưa ra thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán:

Xem thông báo ở link bên dưới

 

Xem nội dung thông báo.